Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Studio Seine – Linda Seine (Mathenesserdijk 323A, 3026 GC, Rotterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KVK-nummer: 528 67 129). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al uw aankopen via Studio Seine inclusief de webshop. Op de website van Studio Seine zijn naast deze algemene voorwaarden tevens ons privacy beleid van toepassing. Wij verzoeken u vriendelijk dit documenten aandachtig door te nemen voor u onze website en/of webshop gebruikt.

Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig gewijzigd worden. Via de voorwaarden pagina, toegankelijk via de footer van iedere pagina, vindt u altijd de laatste versie van onze algemene voorwaarden. Door gebruik (te blijven) maken van de Studio Seine website en/of webshop gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van (één) van deze documenten, dient u geen gebruikt te maken van onze website en/of webshop.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Studio Seine – Linda Seine. Studio Seine – Linda Seine wijkt niet af van deze gebruiksvoorwaarden.

Uw rechten en plichten
We verwachten dat u als gebruiker van de website en/of webshop van Studio Seine zich zorgvuldig en verantwoordelijk gedraagt. Het is onder meer niet toegestaan om de inhoud van de website en/of webshop van Studio Seine te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, openbare order of de goede zeden.

Het is onder meer niet toegestaan om;

  • Inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten van Studio Seine of door haar vertegenwoordigde kunstenaars;
  • Content te plaatsen welke inbreuk pleegt op intellectuele rechten van derden;
  • Indrukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen doen;
  • Wettelijk verboden materiaal verspreiden;
  • Beveiliging van het platform ontwijken of verwijderen.

Het is niet toegestaan om materiaal van de website en/of webshop van Studio Seine te downloaden, dupliceren, wijzigen, distribueren, verspreiden, reverse engineeren, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Studio Seine behoudt zich het recht schade, voortvloeiend uit niet-toegestaan gebruik, te verhalen.

Content
Indien u content (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op de website van Studio Seine plaatst geeft u Studio Seine toestemming dit materiaal te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van ons bedrijf en/of door ons vertegenwoordigde kunstenaars. Content geüpload naar de website van Studio Seine kan ook door Studio Seine verspreid worden over distributiekanalen zoals Facebook, Instagram, Pintrest, kranten, offline promotionele campagnes en aan Studio Seine gelieerde websites.

Wij kunnen uw content verwijderen indien deze in strijd is met onze richtlijnen, enige wet of wanneer belanghebbenden bij Studio Seine een verzoek doen tot verwijdering van deze content.

Uw privacy
In ons privacy beleid kunt u lezen hoe uw gegevens gebruikt worden en welke gegevens Studio Seine verzamelt.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Studio Seine is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website en/of webshop. Studio Seine is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is. Studio Seine is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de website en/of webshop van Studio Seine worden aangeboden.

Studio Seine is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Studio Seine.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Levering & retour beleid
Uw aangekochte kunstwerk kunt u ophalen in Studio Seine (na afloop van de tentoonstelling waarvan het werk onderdeel uitmaakt) tijdens onze openingstijden, op vrijdag t/m zondag (van 13:00-17:00 uur) en op afspraak.

Studio Seine kan op verzoek uw aangekochte kunstwerk(en) binnen Nederland en België naar uw kantoor of huis brengen en/of installeren. Hiervoor maken we een afspraak binnen twee weken nadat uw betaling is ontvangen.

Retourneren
U heeft 14 dagen de tijd om een ​​teruggaveproces te starten. Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We stellen u op de hoogte wanneer uw terugbetaling is gestart. Verzendkosten worden niet geretourneerd voor geretourneerde artikelen. Als u bent goedgekeurd, wordt binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw rekening bijgeschreven.

Beschadigd kunstwerk
Als een kunstwerk beschadigd aankomt, neem dan binnen 14 dagen na ontvangst van het kunstwerk contact met ons op. Maak een foto van de buitenverpakking, inclusief detailfoto’s van de schade en de schade aan het werk zelf, en stuur de foto’s samen met je naam en adres naar studioseine@gmail.com. We zullen dan een retour organiseren.

Overmacht
Omstandigheden buiten de wil van iemand betekent elke omstandigheid buiten onze wil, zodat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden geëist (niet toerekenbare tekortkomingen in de naleving). Overmacht omvat: oorlog, onrust en vijandigheden van welke aard dan ook, blokkades, boycots, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan middelen, preventie en verstoring van transportfaciliteiten, verstoringen in ons bedrijf, import- en exportbeperkingen of -verboden, veroorzaakt belemmeringen door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids) instanties. Als door de omstandigheden buiten onze controle onze leveringsverplichting niet is, niet goed kan nakomen of niet voldoet, hebben we het recht om het contract of het niet-vervulde deel als ontbonden of voor onbepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, naar eigen goeddunken. In het geval van omstandigheden buiten onze controle, kunt u geen schadevergoeding eisen.

Correspondentie
Ons correspondentieadres is:
studioseine@gmail.com

Studio Seine
Mathenesserdijk 323A
3026 GC Rotterdam

Onze algemene voorwaarden zijn aangepast op 23 juni 2020.

Privacy beleid

PRIVACY BELEID

Graag informeren wij, Studio Seine – Linda Seine (Mathenesserdijk 323A, 3026 GC, Rotterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KVK-nummer: 528 67 129), u over ons privacy beleid. Dit beleid is van toepassing op het gehele website en webshop van Studio Seine.

Studio Seine richt zich met de website en webshop op het tonen van tentoonstellingen en kunstwerken die eveneens te koop worden aangeboden.

Door gebruik te maken van onze website en/of webshop (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, een aanmelding voor de nieuwsbrief of een aankoop te doen) zullen de persoonsgegevens die u invult door ons verwerkt worden volgens dit privacy beleid. Wij raden u aan dit beleid aandachtig door te nemen.

Studio Seine hecht waarde aan een verantwoorde verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet persoonsgegevens (Wbp). Studio Seine is, ten aanzien van de Wet persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze wet.

Het gebruik van persoonsgegevens in de website en webshop van Studio Seine

Soort persoonsgegevens
Voor sommige diensten op de Studio Seine website en/of in de webshop dient u persoonsgegevens op te geven. Hiervoor vragen wij u minimaal uw naam, emailadres en een bericht op te geven. Naast deze gegevens kunt u vrijwillig uw telefoonnummer achterlaten.

Doeleinden van het gebruik
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Contact

Indien u een prijsaanvraag, bezichtigingsafspraak of reservering doet gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens om, indien nodig, contact met u op te nemen. Dit kunnen wij doen voor de behandeling van vragen en/of klachten.

b) Email marketing

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief ontvangt u deze per e-mail, hiervoor gebruiken wij ons Mailchimp account. Deze nieuwsbrief bevat redactionele artikelen, nieuw aanbod en actuele nieuwsitems.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Studio Seine verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Studio Seine verwerkt uw gegevens in overeenstemming met deze privacy voorwaarden alsmede wet- en regelgeving geldend in Nederland.

Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking door derden en de toegang tot uw gegevens door onbevoegden.

Controle over uw persoonsgegevens en het recht van verzet
U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen uw gegevens automatisch indien deze niet meer bijdragen aan de bovengenoemde doelen.

Wijzigingen
Studio Seine behoudt het recht om dit privacy beleid te herzien. Ons privacy beleid kan zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig gewijzigd worden. Via de privacy pagina, toegankelijk via de footer van iedere pagina, vindt u altijd de laatste versie van ons beleid. Door gebruik (te blijven) maken van de Studio Seine website en/of webshop gaat u akkoord met ons privacy beleid. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van (één) van deze documenten, dient u geen gebruikt te maken van onze website en/of webshop.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u, naar aanleiding van dit privacy beleid, nog enige vragen en/of opmerkingen schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Ons correspondentieadres is:
studioseine@gmail.com

Studio Seine
Mathenesserdijk 323A
3026 GC Rotterdam

Dit privacy beleid is aangepast op 23 juni 2020.